Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Solemar Travel Utazási Iroda

Adatkezelési tájékoztató

Solemar Travel KFT

adatvédelmi tájékoztató

 

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Solemar Travel Kft  Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 30 fsz. 3 , tel: +36-66-326-200,  fax: +36-66-326-200 e-mail: info@solemartravel.hu.hu weboldal:
( www.hajoutak.net, www.tengerpartinyaralasok.net) a továbbiakban mint Solemar Travel  az ügyfelek – a Solemar Travel utazói – személyes adatait kezeli.

 

Adatvédelmi szabályzatunk összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) A hivatkozott rendelet a https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf weboldalon olvasható.
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.),
- 2008. évi XLVIII. törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
- 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről,
- 472/2017. (XII. 28.)  Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről

 

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Solemar Travel  Kft termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Solemar Travelel utazási szerződést kötők (utazók).

Az adatkezelés elvei

A Solemar Travel minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

 

Személyes adatok védelme

A SolemarTravel eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

A Solemar Travel megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az utazó személyes adatainak megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben –különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a Solemar Travel egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják. A Solemar Travel külön figyelmet fordít a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására.

 

A Solemar Travel az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

A Solemar  Travel Utazási Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről: 

    I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

        (a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

        (b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

        (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

    II. hírlevélre (telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás

        (a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

        (b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

        (c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);  A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

    III. egyedi ajánlatkérés

        (a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

        (b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

        (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);  Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

    IV. utazási szerződés megkötése céljából

        (a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

        (b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

        (c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás / hajó besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);  A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő). 

 

    V. repülőjegy,hajójegy, egyéb utazási jegy értékesítése

        (a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

        (b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

        (c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás/ hajó besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);  A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottabb megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő (jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.
 

    VI. Profilalkotás

        (a) az adott ügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége;

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

    VII. Törzs utas program működtetése

        (d) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

        (e) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

        (f) ügyfél utazásainak dátuma A törzsutas kedvezményre jogosultság nyomon követéséhez szükséges adatok.

A Solemar Travel a törzsutazónak a Solemar Travel által meghatározott, üzletpolitikailag indokolt időpontokban különböző kedvezményeket nyújthat. A kedvezményre való jogosultság megalapozottságának megállapítása érdekében a Solemar Travel a törzsutazó által a szerződéskötéskor megadott adatait mindaddig tárolja, amíg a törzsutazó azok törlését nem kéri.

 

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

A Solemar Travel az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk). 

Az [utazási iroda] az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított: 

    a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

    b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

    c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

    d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa. 

Minőségbiztosítási háttér információ

A Solemar Travel az utazó utazás során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti és az adott esetre vonatkozó igényérvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi. A Solemar Travel a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja.

A Solemar Travel jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait, aki a Solemar Travel szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, illetve a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon  (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel a Solemar Travelt, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg.

A Solemar Travel jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme, illetve kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében megőrzi azon utazó adatait,
- aki a Solemar Travel szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez,
- a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel a Solemar Travelt, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg,
- az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét, biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait.
A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), legfeljebb a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év.

 

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást a Solemar Travel által kezelt személyes adatairól:
e-mail cím: info@solemartravel.hu
telefonszám: +36-66/326-200
levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 30. fsz.3

Az ügyfél, az utazó jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy Solemar Travel visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, Solemar Travel köteles tájékoztatást adni. 

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Solemar Travel kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

    (a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
    (b) nem terjed ki az anonim adatokra;
    (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
    (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az [utazási iroda] a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít Solemar Travel személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

    1. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Solemar Travel az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Solemar Travel az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Solemar Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

    2. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére. 

Solemar Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a) Solemar Travel kezeli e személyes adatokat, és
(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre Solemar Travel a személyes adatokat kezeli.

Solemar Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(d) az Solemar Travel kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Solemar Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(h) az adatkezelés Solemar Travel vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy Solemar Travel kezeli a személyes adatait, és
(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Solemar Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Solemar Travel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Solemar Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

    3. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Solemar Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Solemar Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Solemar Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) Solemar Travel már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Solemar Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

    (a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek Solemar Travel jogos érdekei céljából, és
    (b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak Solemar Travel általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

Solemar Travel az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Solemar Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha Solemar Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Solemar Travel nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Solemar Travel Utazási Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 Érintett kérelme  Határidő
 Tájékoztatáshoz való jog  amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át) 
 Hozzáféréshez való jog  egy hónap
 Helyesbítéshez való jog  egy hónap
 Törléshez való jog  indokolatlan késedelem nélkül
 Adatkezelés korlátozásához való jog  indokolatlan késedelem nélkül
 Adathordozhatósághoz való jog  egy hónap
 Tiltakozáshoz való jog  a tiltakozás kézhezvételekor

 

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a Solemar Travel megnevezett kapcsolattartójával. Az ügyfél a Solemar Travel adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

 

Adatkezelésért felelős személy a Solemar Travel utazási irodánál:

Név:Vandra Szilvia
Telefonszám: +36-66/326-200
E-mail cím: info@solemartravel.hu
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba,Andrássy út 30. fsz.3.

 

Az adatkezelő weboldalainak a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetőségére vonatkozó adatok, ideértve az e-mail címét is: 

Travelgate Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8, 4. emelet 405.)
Telefon: +36/1 210-0048
Email: info@travelgate.hu

 

A hajoutak.net és tengerpartinyaralasok.net- weboldalak látogatói adatainak kezelése 

Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalak látogatói, regisztrált felhasználói. 

Az adatgyűjtés célja: 

a) a honlap látogatója esetében: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

b) a honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: érintett utazások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében, valamint érintett szerződésének létrehozásához, teljesítéséhez és a szerződéséből eredő igények érvényesítésének érdekében rögzíti a látogatói adatokat

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött szerződések teljesítése a GDPR 6.§(1)b) pont alapján. 

    ​ a) A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama, IP cím, honlapon mutatott viselkedése, érdeklődése, 

    ​ b) honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma, utastársak neve, neme és születési dátuma 

    ​ 

Az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege: az adatkezelő minden esetben jelzi, hogy mely adatok megadása önkéntes valamely szolgáltatás igénybevételéhez (pl. a regisztrációhoz kötelező a név és e-mail cím megadása, szolgáltatások megrendelésénél számlázási információk megadása. Az adatok megadása önkéntes valamely szolgáltatás igénybevételéhez (pl. a regisztrációhoz kötelező a név és e-mail cím megadása, szolgáltatások megrendelésénél számlázási információk megadása. 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 6 hónap, vagy az érintett hozzájárulásának érvényességi ideje. 

A hajoutak.net és tengerpartinyaralasok.net- A kezelt adatok címzettjei: Travelgate Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8, 4. emelet 405.) adatfeldolgozó, az általa végzett adatok kezelési tevékenység: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.

A weboldalakon elérhető cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés 

Általános információk a cookie-król 
Mi az a cookie? 
A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.
Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni? 
Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.
Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz? 
A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai 
A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak.
Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását. 

Milyen cookie-kat telepít a gépemre a Solemar Travel a hajoutak.net és tengerpartinyaralasok.net- weboldalak meglátogatásakor? 

A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k COOKIE NEVE  COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK  COOKIE ÉLETTARTAMA  COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA 
cookieconsent_dismissed  Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja  1 év  A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé 

 

5.2.2.2. Egyéb cookie-k 
COOKIE NEVE 
COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA  COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA 
Google Analytics _ga  Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID  2 év gyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára
Google Analytics _gid Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID 1 session (minimum 30 perc)  Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára 


Egyéb: Közösségi média Cookie-k (Facebook) 

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó 10 információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását ld. fent. 

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk. 

Az adatkezelés jogalapja: az 5.2.2 (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. Az 5.2.2 (B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk. 

Az adatkezelés időtartama: a konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek. 

A kezelt adatok címzettjei: Travelgate Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások. 

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás:
 a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is.
Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a fenti weboldalak látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

5.5. Solemar Travel elektronikus hírlevél, sms, mms 

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek. 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó vagy az említett személyiségprofilja alapján személyre szabott e-mail hírlevelek, sms-ek, mms-ek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról. 

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét. 

A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, telefonszámok, e-mail cím, utazási szokások és utazási érdeklődési kör, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, profilalkotási tevékenység elleni tiltakozás ellen ennek ténye. 

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. 

A kezelt adatok címzettjei: Travelgate Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások. 

Adattovábbítás: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC) 

Adatfeldolgozó: nincs 

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes 

Adatbekérés formája: Mailchip böngésző bővítmény és API és papír alapú űrlap, formanyomtatvány

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A hírlevelekről, sms-ekről, mms-ekről leiratkozás postai úton a 5600 Békéscsaba, Andrássy út 30 címére küldött levéllel, e-mail útján a info@solemartravel.hu címre küldött üzenettel, telefonon a 06/66-326-200 as számon és hírlevelek esetében természetesen a hírlevél alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb használatával is lehetséges.

Közösségi média szolgáltatók: 
Cég neve: Facebook Inc. Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 18.2.
Cég neve: Google Inc. Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 18.3.
Youtube (Google Inc.) Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 18.4.
Instagram (Facebook Inc.) Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 18.5.
Twitter, Inc. Székhely: 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA 19.
Hírével küldő szolgáltató: 19.1. MailChimp (The Rocket Science Group, LLC) Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA 20.
Adatfeldolgozásra és tárolásra használt CRM rendszer Billsoft Ügyviteli rendszer

A jelen tájékoztató módosításai
A Solemar Travel fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Solemar Travel Line adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint

A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak.
Amennyiben áraink Euróban vannak feltüntetve (partnerirodáinktól kapott formában), az eurós árak forintban történő befizetése esetén az adott partneriroda bankjának napi deviza eladási árfolyamát vesszük alapul.